25/01/19

Prezad@s amig@s:

Pasados 20 anos do inicio das obras do encoro do Umia, a realidade impúxose e os prexuizos no río e o seu entorno son innegables a día de hoxe. A mercantilización a que foi sometido en beneficio exclusivo da industria eléctrica está a supoñer, ademáis, un gravísimo problema de saúde pública debido á toxicidade detectada pola eutrofización, que obrigou a declarar a alerta sanitaria en xullo de 2018.

A farsa da Xunta para xustificar como utilidade pública ó que é en realidade unha utilidade empresarial do río, tantas veces denunciada por esta Coordinadora veciñal, resulta agora unha evidencia. A auga encorada que o aproveitamento hidroeléctrico precisa supón un risco innecesario e irresponsable para a poboación.

No ano 1998 denunciamos perante a Comisión de Peticións do Parlamento Europeo a infracción de varias Directivas comunitarias, o que deu lugar á apertura dun expediente ao Estado español, pero por desgraza non fomos quen de impedír o peche das comportas do encoro.

Como a Xunta segue xorda ás nosas denuncias, acordamos dirixirnos de novo á Comisión de Peticións para que reabra o expediente e obrigue ao desmantelamento do encoro, facendo cumprir a normativa comunitaria.

A semana pasada recibimos a confirmación de Bruselas de que da curso á petición, se ben advertindo das posibles "demoras" dado o alto número de queixas que reciben, polo que precisamos, como xa fixemos en 1998, que todas as persoas e colectivos que sexan sensibles coa protección do noso patrimonio natural, esixan da Comisión de Peticións a axilización da investigación. Non dubidamos que haxa moitas queixas no Parlamento Europeo, pero o Umia era un río virxe, sen obstáculos artificiais, ata que alguén veu nel quilovatios en lugar de auga, sen que a Comisión Europea puxera os medios para evitar o desastre.

Se queredes axudarnos neste empeño, pedimosvos que amosedes o voso apoio á petición (nº 1123/2018) ben a través do Portal de Peticións da Comisión ou ben mediante a remisión dun correo electrónico ó seguinte enderezo: peti-secretariat@europarl.europa.eu).

Grazas anticipadas e unha aperta,

¡Encoro NON!

Coordinadora antiencoro do Umia

(acompañamos copia dos escritos citados)

 

 

 

 

 

 

 

25/01/19

Apreciad@s amig@s:

Transcurridos 20 años del inicio de las obras del embalse del Umia, la realidad se impuso y los perjuicios en el río y su entorno son innegables a día de hoy. La mercantilización a que fue sometido en beneficio exclusivo de la industria eléctrica está suponiendo, además, un gravísimo problema de salud pública debido a la toxicidad detectada por la eutrofización, que obligó a declarar la alerta sanitaria en julio de 2018.

La farsa de la Xunta para justificar como utilidad pública lo que es en realidad una utilidad empresarial del río, tantas veces denunciada por esta Coordinadora vecinal, resulta ahora una evidencia. El agua embalsada que el aprovechamiento hidroeléctrico necesita supone un riesgo innecesario e irresponsable para la población.

En el año 1998 denunciamos ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la infracción de varias Directivas comunitarias, lo que dió lugar a la apertura de un expediente al Estado español, pero por desgracia no pudimos impedir el cierre de las compuertas del embalse.

Como la Xunta sigue sorda a nuestras denuncias, acordamos dirigirnos de nuevo a la Comisión de Peticiones para que reabra el expediente y obligue al desmantelamiento del embalse, haciendo cumplir la normativa comunitaria.

La pasada semana recibimos la confirmación de Bruselas de que da curso a la petición, si bien advirtiendo de las posibles "demoras" dado el alto número de quejas que reciben, por lo que necesitamos, como ya hicimos en 1998, que todas las personas y colectivos que sean sensibles con la protección de nuestro patrimonio natural, exijan de la Comisión de Peticiones la agilización de la investigación. No dudamos que haya muchas quejas en el Parlamento Europeo, pero el Umia era un río virgen, sin obstáculos artificiales, hasta que alguien vió en él kilowatios en lugar de agua, sin que la Comisión Europea pusiese los medios para el desastre.

Si quereis ayudarnos en este empeño, os pedimos que mostréis vuestro apoyo adhiriéndoos a la petición (nº 1123/2018), bien a través del Portal de Peticiones de la Comisión o bien mediante la remisión de un correo electrónico a la siguiente dirección: peti-secretariat@europarl.europa.eu).

Gracias anticipadas y un abrazo,

¡Encoro NON!

Coordinadora antiencoro do Umia

(acompañamos copia de los escritos citados)

                     

 Ver documentación completa enviada a la U.E. y las contestaciones.

 

Coordinadora Antiencoro do Umia

 

Enderezo postal: Rúa José Salgado N-4.2 – CP 36650 Caldas de Reis (Pontevedra)

Tlfnos. 630830815  - rioumia@hotmail.com

http://www.galeon.com/sloren/elenavaz/index.htm

 

 

 

 

 

 

Saír.